Úvod

Politika ochrany osobných údajov Fly On The Cloud vznikla na základe ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej: GDPR).

Správcom osobných údajov internetovej stránky https://flyonthecloud.com/ je:

spoločnosť Fly On The Cloud sp. z o.o. (ďalej: Fly On The Cloud) so sídlom vo Vroclave (50-130), ul. Rzeźnicza 32/33, zapísaná do obchodného registra vedeného Obvodným súdom pre Vroclav Fabryczna, VI. oddelenie Národného súdneho registra (NSR), pod číslom NRS 0000500884, DIČ 8971797086.

Fly On The Cloud je firma, ktorá vynakladá všemožné úsilie na zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne ochrany osobných údajov používateľov stránky. S cieľom poskytnúť dostatočné informácie používateľom sme s myšlienkou o Vás a Vašich osobných údajoch pripravili Politiku ochrany osobných údajov (ďalej: Politika), ktorá zohľadňuje ustanovenia vyžadované právnymi predpismi, vrátane predpisov GDPR. Po oboznámení sa s jej obsahom budete vedieť, aké činnosti vykonávame vo vzťahu k Vašim osobným údajom. Tieto činnosti majú za cieľ zaistiť bezpečnosť a vykonávanie povinností, ktorých nositeľmi sme my ako správca údajov.

Pred tým, ako začnete používať našu stránku, by ste sa mali oboznámiť s Politikou. Oznamujeme, že ak používate našu stránku, znamená to, že akceptujete ustanovenia našej Politiky. Ak však po oboznámení sa s nimi dôjdete k záveru, že tieto ustanovenia sú pre Vás neakceptovateľné, nemôžete používať našu stránku. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti v rozsahu, ktorý upravuje Politika, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Údaje pre kontaktovanie sú v časti S kým sa môžete skontaktovať.

Užitočné definície

Osobné údaje – informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, definované v súlade s GDPR a poľskými predpismi o ochrane osobných údajov, napr.: meno, priezvisko, identifikačné číslo, údaj určujúci psychickú alebo fyziologickú identitu, IP adresa.

Stránka – internetový servis dostupný na adrese https://flyonthecloud.com/, vybavený SSL certifikátom, ktorý šifruje údaje a stará sa tak o bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich prenosu. 

Informácie o cookies

Naša stránka využíva súbory cookies, nazývané tiež koláčiky, kvôli zefektívneniu svojej činnosti. Údaje zo súborov cookies využívame aj na štatistické účely. Je dôležité, aby ste vedeli, že súbory cookies neslúžia na identifikáciu Vašich osobných údajov.

Nezabudnite, že kedykoľvek môžete prispôsobiť nastavenia súborov cookies svojim potrebám. Môžete to urobiť v nastaveniach svojho prehliadača. Zmeny v nastaveniach súborov cookies môžu ovplyvniť fungovanie prezeranej stránky.

Súbory cookies neovplyvňujú zmenu nastavenia zariadenia, ktoré používate. Uľahčujú prispôsobenie prezeraného obsahu Vašim očakávaniam a preferenciám, napr. jazykovej verzii, vhodnému zobrazovaniu stránky na Vašom zariadení, Vašim záujmom či individuálnym potrebám. Súbory cookies používané na overenie totožnosti umožňujú napr. jednoduché vypĺňanie formulárov alebo prihlasovanie. 

Fly On The Cloud umožňuje subjektom poskytujúcim moduly sociálnych sietí využívanie mechanizmu cookies na svojej stránke. Ide o tieto subjekty: Facebook, Google, LinkedIn, Instagram.  Nezabudnite, že pri používaní týchto modulov a prihlásení sa na stránkach týchto subjektov by ste sa mali oboznámiť s ich politikami ochrany osobných údajov:

Súbory cookies môžete využívať aj na reklamné účely. ide o to, aby sme našim používateľom mohli ponúkať reklamy, ktoré zodpovedajú ich potrebám. Na základe súborov cookies vieme určiť, či používatelia videli danú reklamu a či navštívili stránku jej zadávateľa.

Stránka tiež používa program Google Analytics a umiestňuje v počítači používateľa sledovací kód, ktorý umožňuje zhromažďovanie údajov o používateľoch. Vyhlasujeme, že sme stranou zmluvy s GOOGLE Inc. a používame mechanizmus anonymizácie IP adresy používateľa. Kedykoľvek môžete zabrániť programu Google Analytics, aby zhromažďoval údaje, prostredníctvom zmeny v nastaveniach internetového prehliadača.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Fly On The Cloud

Keď nám pri používaní našej stránky odovzdáte svoje osobné údaje, stávame sa ich správcom.

Základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je: Váš súhlas (ak relevantné), zodpovedajúci právny predpis (napr. základné ustanovenia uvedené v čl. 6 GDPR) alebo skutočnosť, že spracúvanie údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo vykonanie činnosti pred uzavretím zmluvy.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať s cieľom:

 • poskytovať služby spojené s našou činnosťou, napr. poskytnutie osobných údajov nám umožní kontaktovať Vás s cieľom predstaviť Vám našu ponuku
 • marketingovým, aby sme Vás mohli informovať o najlepších a najnovších ponukách a funkcionalitách poskytovaných našimi partnermi, napr. vo forme newsletteru
 • štatistickým, súvisiacim s fungovaním internetovej stránky.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou zahŕňa maximálne:

 • meno
 • názov firmy
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • DIČ (ak je nevyhnutné).

Musíte vedieť, že nespracúvame špecifické kategórie Vašich osobných údajov podľa čl. 9-10 GDPR, ku ktorým patrí: etnický pôvod, politické postoje či biometrické údaje.

Používaním našich kontaktných formulárov alebo komunikátorov dostupných na stránke vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov našou spoločnosťou. 

Ak Vás žiadame o poskytnutie osobných údajov na našej stránke (napr. kvôli použitiu kontaktného formulára), musíte vedieť, že ich poskytnutie je podmienkou uzavretia zmluvy o prístupe k funkcionalitám dostupným na našej stránke. Ak údaje neposkytnete, nebudete, žiaľ, môcť funkcionality použiť.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať až kým nevyužijeme marketingové a štatistické možnosti, nevyriešime Vašu otázku alebo kým nestiahnete Váš súhlas s ich spracúvaním (ak bol potrebný). Nezabudnite, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek stiahnuť.

Newsletter

Vážený používateľ, na našej stránke sa môžete prihlásiť na používanie služby newsletter (ide o službu poskytovanú elektronicky), ktorá spočíva v zasielaní informácií o produktoch, akciách, zľavách, súťažiach a udalostiach súvisiacich s našou činnosťou na Vami určenú e-mailovú adresu.  

Správy v rámci newsletteru Vám budú zasielané najviac dvakrát mesačne.

Ako sa môžete prihlásiť na odoberanie nášho newsletteru:

 • vyplňte formulár a uveďte v ňom svoju e-mailovú adresu
 • označte vo formulári súhlas s elektronickým zasielaním obchodných informácií 
 • potvrďte prihlásenie na odoberanie newsletteru kliknutím tlačidla „potvrdzujem prihlásenie”, ktoré sa nachádza v elektronickej správe, ktorú pošleme na Vami určenú e-mailovú adresu.

Ak chcete ukončiť odoberanie newsletteru, použite link „Odhlásiť odoberanie“, ktorý sa nachádza v každej správe s newsletterom alebo pošlite elektronickú správu z adresy uvedenej pri registrácii na adresu info@flyonthecloud.com. Ak sa pri odhlasovaní odoberania newsletteru vyskytnú problémy, kontaktujte nás!

Nezabudnite, že odstránenie Vašej adresy z databázy newsletteru môže trvať z technických príčin aj niekoľko dní (maximálne 7).

Komu môžeme odovzdať Vaše osobné údaje

Musíte tiež vedieť, že niekedy môžeme odovzdať alebo sprístupniť Vaše osobné údaje subjektom, ktoré s nami spolupracujú. Odovzdanie údajov môže prebehnúť iba pod podmienkou, že máme s takýmito subjektmi uzavreté zodpovedajúce zmluvy, ktoré zaručujú, že budú chrániť Vaše osobné údaje prinajmenšom tak zodpovedne ako my. 

Odovzdanie údajov takým subjektom je možné iba po získaní Vášho súhlasu alebo ak je to prípustné v súlade s právnymi predpismi. Vaše osobné údaje môžeme odovzdať nasledovným subjektom:

 • Google
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram.

Po vyjadrení súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové alebo štatistické účely môžu byť Vaše údaje nami odovzdané vyššie uvedeným subjektom.

Vaše osobné údaje tiež môžu byť odovzdané na spracovanie tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám. Nezabudnite však, že takéto odovzdanie údajov sa môže uskutočniť iba vtedy, ak tretí štát alebo medzinárodná organizácia spĺňajú podmienky definované v GDPR.

Aké máte práva? 

Pri vyjadrení súhlasu so spracúvaním osobných údajov pamätajte, že tento súhlas udeľujete dobrovoľne. Kedykoľvek máte právo ho stiahnuť. Pamätajte však na to, že stiahnutie súhlasu nemá žiadny vplyv na už vykonané spracúvanie údajov.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom v ľubovoľnom čase. Vždy sa môžete obrátiť na nás ako na správcu osobných údajov so žiadosťou o informáciu, či spracúvame Vaše osobné údaje, o ich sprístupnenie a získanie takých informácií ako napr.: čas spracúvania údajov, účely ich spracúvania, komu sú údaje odovzdávané, automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Nezabudnite, že máte právo aj na podanie sťažnosti dozornému orgánu (predseda Úradu na ochranu osobných údajov).

Máte právo na opravu Vašich osobných údajov ich zmenou alebo doplnením.

Máte právo na odstránenie Vašich osobných údajov, tzv. „právo byť zabudnutým”. Môžete od nás žiadať bezodkladné odstránenie údajov v nasledovných situáciách:

 • údaje nie sú nevyhnutné vzhľadom na účel ich spracúvania alebo sú spracúvané iným spôsobom
 • už skôr bol stiahnutý súhlas so spracúvaním a nemáme dôvod na ich spracúvanie
 • vyjadrili ste nesúhlas so spracúvaním údajov
 • údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom
 • správca má povinnosť odstrániť údaje, ktorá je založená na právnom predpise 
 • údaje boli zhromaždené v súvislosti poskytovaním služieb informačnej spoločnosti.

Viac detailov o práve byť zabudnutým nájdete v čl. 17 GDPR.

Máte tiež právo na obmedzenie spracúvania údajov správcom. Môžete oň požiadať, ak:

 • spochybňujete správnosť údajov 
 • je spracúvanie údajov protiprávne, no nechcete ich odstránenie, ale iba obmedzenie spracúvania
 • správca už nepotrebuje údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.
 • namietate spracúvanie údajov, ale iba dovtedy, kým nebude rozhodnuté o odôvodnenosti Vašej námietky.

Ak sa spracúvanie údajov uskutočňuje na základe súhlasu alebo automatizovaným spôsobom, máte tiež právo na prenos údajov, ktoré Vám musíme sprístupniť na Vašu žiadosť v bežne používanom formáte. Môžete tiež požiadať o to, aby sme údaje priamo odovzdali inému správcovi.

Máte tiež právo na námietku proti spracúvaniu údajov. V takom prípade viac nemôžeme spracúvať Vaše osobné údaje, okrem prípadov, keď na to máme odôvodnenie založené na ustanoveniach GDPR.

Máte tiež právo nebyť objektom rozhodnutia, ktoré by sa zakladalo na automatickom spracúvaní vrátanie profilovania, ak takéto rozhodnutie vo vzťahu k Vám vytvára právne následky alebo Vás iným spôsobom zásadne ovplyvňuje. Musíte vedieť, že takéto právo nemáte, ak: je takéto rozhodnutie nevyhnutné na realizáciu/uzavretie zmluvy, je právom umožnené alebo ste s ním vyjadrili jednoznačný súhlas.

Informačná klauzula

Správcom osobných údajov zadaných do formulárov dostupných na stránke je spoločnosť Fly On The Cloud sp. z o.o. so sídlom vo Vroclave (50-130), ul. Rzeźnicza 32/33, zapísaná do obchodného registra vedeného Obvodným súdom pre Vroclav Fabryczna, VI. oddelenie Národného súdneho registra (NSR), pod číslom NRS 0000500884, DIČ 8971797086.

Zadané osobné údaje môžu byť v závislosti od okolností spracúvané s cieľom:

 • udeliť odpoveď na otázku zadanú vo formulároch/komunikátoroch dostupných na stránke
 • dostávať e-mailové správy marketingového charakteru (newsletter), ak s tým vyjadríte súhlas
 • prihlasovať sa na udalosti/webináre/školenia, ktoré organizujeme
 • nadviazať spoluprácu v rámci Partnerského programu Fly On The Cloud.

Vyhlasujeme, že zadanie údajov do kontaktných formulárov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie formulárov dostupných na stránke.

 • Údaje zadané do kontaktného formulára/komunikátora/pri preberaní e-booku spracúvame na základe realizácie právne opodstatneného záujmu správcu, ktorým je komunikácia s používateľmi našej stránky. Vaše údaje budeme spracúvať po čas nevyhnutný na udelenie odpovede na Vašu otázku. Po uplynutí tohto času môžu byť údaje nami spracúvané počas premlčacieho obdobia eventuálnych právnych nárokov. 
 • Údaje využívané pre účel zasielania newsletteru spracúvame do času stiahnutia súhlasu na ich spracúvanie.
 • Údaje uvedené v prihlasovacích formulároch na udalosti/webináre spracúvame na základe realizácie právne opodstatneného záujmu správcu, ktorým je umožniť používateľom účasť na udalostiach/webinároch do času ukončenia udalosti/webinára, a po jeho ukončení na účel využitia materiálov z udalostí/webinárov v našich kanáloch na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn, YouTube). Ak vyjadríte dodatočný súhlas so získavaním informácií o plánovaných udalostiach/webinároch, budete od nás dostávať aj tieto informácie. 
 • Údaje zadané do formulára týkajúceho sa záujmu o nadviazanie spolupráce v rámci Partnerského programu Fly On The Cloud spracúvame na základe realizácie právne opodstatneného záujmu správcu, ktorým je komunikácia na účel nadviazania takejto spolupráce. Vaše údaje budeme spracúvať po čas nevyhnutný na nadviazanie spolupráce a jej realizáciu. Po uplynutí tohto času môžu byť údaje nami spracúvané počas premlčacieho obdobia eventuálnych právnych nárokov. 

Príjemcom Vašich údajov môžu byť zodpovedajúce štátne orgány činné na základe všeobecne platných právnych predpisov. Vaše údaje tiež môžu byť odovzdávané subjektom, ktoré spracúvajú údaje na základe požiadavky správcu, o. i. dodávateľom IT služieb – pamätajte však, že takéto subjekty spracúvajú údaje na základe zmluvy so správcom a výlučne v súlade s jeho požiadavkami.

Máte právo žiadať od správcu nahliadnutie do svojich osobných údajov, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie ich spracúvanie, a tiež právo na stiahnutie súhlasu, ak ste ho vyjadrili a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (predseda Úradu na ochranu osobných údajov). Vo veciach súvisiacich s ochranou údajov nás môžete kontaktovať na adrese: info@flyonthecloud.com

S kým sa môžete skontaktovať:

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať:

 • e-mailom: info@flyonthecloud.com
 • telefonicky: 71 382 20 00
 • poštou na adrese: Fly On The Cloud ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław

Je potrebné vedieť, že berúc do úvahy meniace sa právne aj technologické prostredie, môže dôjsť k zmenám v našej Politike. 

Jej aktuálny obsah však bude vždy dostupný na našej stránke na adrese: https://flyonthecloud.com/sk/politika-ochrany-osobnych-udajov/