Arena.pl

Akým spôsobom podporuje prechod z on-premise na verejný cloud splácanie technologického dlhu a urýchľuje rozvoj e-commerce platformy Arena.pl


case study

názov

Arena.pl

stránka:

arena.pl

sektor

e-commerce

hlavné služby Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

O klientovi

Arena.pl je jedna z najväčších e-commerce platforiem v Poľsku – v roku 2020 sa platforma umiestnila na 20. mieste v rankingu poľského e-commerce podľa časopisu Forbes.

Arena.pl ponúka priestor pre predajcov-podnikateľov – aktuálne je zaregistrovaných približne 6 000 obchodov, ktoré ponúkajú spolu vyše 3 milióny nových výrobkov. Mesačne platformu navštevuje viac ako 400 000 unikátnych návštevníkov a nakúpi na nej 10 000 – 25 000 používateľov. Keďže sa na Arena.pl nachádzajú produkty z každého sektora, platforma zaznamenáva veľké výkyvy v počte návštevníkov spôsobované sezónnosťou alebo meniacimi sa nákupnými trendmi.

Okrem samotnej predajnej platformy rozvíja Arena.pl aj nástroje pre predajcov na podporu analytických činností, riadenia propagačných aktivít a i.

Za technologický rozvoj je zodpovedný Kamil Bednarek – IT riaditeľ. V činnosti ho podporuje o. i. Maciej Wachowski – IT Support Specialist, zodpovedný za správu a údržbu infraštruktúry.

Spolupráca medzi Arena.pl a Fly On The Cloud sa začala v roku 2017, najprv pri balíku G Suite. Onedlho sme rozšírili spoluprácu o Google Cloud Platform.

Záležalo nám na tom, aby sme mali partnera v Poľsku – je to efektívnejšie ako kontaktovať priamo Google. Výhodou je tiež pružnosť spolupráce a fakturácia v zlotých. Našou voľbou, tak pri G Suite, ako aj pri Google Cloud Platform, sa stala spoločnosť Fly On The Cloud – popredný partner Google na domácom trhu.

Hlavná výzva

Riešenie on-premise – vysoký náklad, nízka škálovateľnosť

Doteraz využívala platforma Arena.pl vlastné infraštruktúrne riešenie v modeli on-premise. Bolo to spojené s určitými ťažkosťami v oblasti:

 • nákladov na údržbu – špecialisti s IT oddelenia museli venovať čas nielen vývoju, ale tiež údržbe zariadení; k tomu treba pripočítať fixné mesačné náklady, a to aj pri malom pohybe na stránke;
 • škálovateľnosti – zvýšenie kapacity platformy si vyžiadalo plánovanie, prípravu a implementáciu vhodných mechanizmov, pričom bolo nutné do tohto procesu zapojiť aj developerov.

Technologický dlh odďaľujúci migráciu

Negatívnym dôsledkom rýchleho rozvoja platformy bol vznik technologického dlhu. Tento dlh spomaľoval ďalší rozvoj a zadržal celkovú migráciu platformy do cloudu. IT oddelenie spolu s pánom Kamilom bojovalo napr. s:

 • voľbou stratégie zaplatenia technologického dlhu, ktorá by umožnila čiastočný refaktoring a čiastočné prepísanie systému, pričom by nedochádzalo k spomaľovaniu rozvoja platformy či procesu migrácie do cloudu,
 • kontajnerizáciou platformy – vzniknutý dlh zadržal prenos aplikácie do kontajnerov a spustenie systéme v cloude.

Nedostatok informácií o verejnom cloude

Pre IT oddelenie, ktoré doteraz pracovalo s infraštruktúrou v modeli on-premise, bol cloud computing neznámou technológiou. Pán Kamil spomína, že veľa špecialistov nevedelo, aké možnosti ponúka Google Cloud Platform. Spájalo sa to s určitými obavami, tím nebol presvedčený o pružnosti riešenia a jednoduchosti jeho spravovania (ktoré sľúbila spoločnosť Google). 

Jednou z najväčších ťažkostí, ktoré nás na ceste stretli, bol nedostatok informácií o tom, čo je to vlastne Google Cloud Platform a čo nám môže ponúknuť. Bola to pre nás úplne neznáma technológia, s ktorou sme sa zoznamovali a ktorej možnosti sme spoznávali iba postupne. Neexistujú však také prekážky, ktoré by sa nedali prekonať – platilo to aj pre tento prípad.

Riešenie problému

Riešením bolo úplne ukončiť používanie riešenia on-premise a preorientovať sa na verejný cloud. Tím, doposiaľ mierne nedôverčivý voči tomuto riešeniu, postupne vykonával migráciu jednotlivých služieb a zároveň sa oboznamoval s možnosťami cloudu a spôsobmi na údržbu infraštruktúry. Najprv boli prenesené skúšobné a developerské prostredia, neskôr aj produkčná verzia. S každým úkonom rástlo povedomie o možnostiach verejného cloudu a znalosti o ňom, čoho dôsledkom bolo čoraz lepšie využívanie dostupných služieb.

V súčasnosti disponuje Arena.pl infraštruktúrou v modeli multi-cloud, ktorá spája služby poskytované Google Cloud Platform s riešeniami Amazon Web Services a Microsoft Azure.

Približne 90 % našej infraštruktúry tvorí Google Cloud Platform. Z každého cloudu vyberáme to najlepšie a prispôsobujeme naše možnosti vykonávaným aktivitám. Na prvom mieste je pritom u nás bezpečnosť uchovávania údajov medzi platformami.

Kamil Bednarek, IT riaditeľ v Arena.pl

Arena.pl využíva služby GCP súvisiace okrem iného s virtuálnymi zariadeniami v službách IaaS alebo PaaS, uchovávaním a spracúvaním údajov v cloude, analýzou BigData, kontajnerizáciou či monitorovaním a analýzou systému. Pán Kamil vymenúva tri hlavné výhody GCP v porovnaní s doteraz používaním riešením on-premise. Sú to:

  • Cloud SQL – škálovateľná databázová služba, ktorá umožňuje jednoducho konfigurovať, uchovávať a spravovať zdroje v cloude; poskytuje trvalý, stabilný prístup k údajov, a to aj v prostredí multi-cloud;
  • Operations (predtým Stackdriver) – portfólio služieb slúžiacich na uchovávanie, retenciu a monitorovanie logov; umožňuje sledovať údaje medzi službami v rôznych cloudových prostrediach;
  • Google Kubernetes Engine – platforma na spravovanie kontajnerov, ktorá umožňuje rýchlu, bezpečnú a škálovateľnú migráciu prvkov systému do novších technológií; podľa pána Kamila GKE významne podporuje proces splácania technologického dlhu a prenosu aplikácií do kontajnerov.

Nevybrali sme si najjednoduchšiu cestu splácania technologického dlhu. Stojíme trochu rozkročení medzi starým a novým systémom – časť vyžaduje prepísanie nanovo, časť úpravu. Google Kubernetes Engine nám umožňuje udržať v tejto polohe rovnováhu. Určite by sme to dosahovali oveľa ťažšie, keby sme stále využívali riešenia on-premise. Možnosti, ktoré nám v tomto prípade dáva GCP, sú neoceniteľné.

Kamil Bednarek, IT riaditeľ v Arena.pl

IT oddelenie Arena.pl si už je vedomé možností, aké poskytuje cloudové riešenie a využíva jeho plný potenciál na vylepšenie platformy. Fly On The Cloud plní rolu sprostredkovateľa medzi Arena.pl a Google – podporujeme každého nášho klienta v organizačných aj formálnych záležitostiach, zúčastňujeme sa negociácií s dodávateľom infraštruktúrnej služby a pomáhame pri riešení eventuálnych problémov spojených so službou Google Cloud Platform. Umožňujeme tiež klientovi vyúčtovanie v zlotých.

Celému tímu a aj mne osobne dáva používanie GCP pocit pevnosti a stability. Nemusíme sa zaoberať niečím, čo sme už raz urobili. Tvoríme, testujeme, implementujeme a k danej funkcionalite sa vraciame až vtedy, keď treba zaviesť zmeny vyplývajúce napríklad z obchodných potrieb.

Výsledky

Benefity z prechodu na cloudové riešenie, ktoré sa prejavili v Arena.pl:

  • zníženie vnútorných nákladov na údržbu infraštruktúry o 20 – 30 % – výkon špecialistov, ktorý bol doteraz určený na údržbu a obsluhu zariadení, bol prenesený na rozvojové činnosti; infraštruktúru v cloude môžu samostatne spravovať developeri,
  • pružnosť a škálovateľnosť – na rozdiel od riešenia on-premise sa využívaná cloudová infraštruktúra automaticky prispôsobuje požiadavkám a je pripravená na náhly nárast pohybu na stránke,
  • viac informácií a kontrola – cloudové riešenie zvýšilo úroveň overenia aplikácie, umožnilo jednoduchšie sledovanie chýb či registráciu činností, čo pozitívne ovplyvnilo pracovné podmienky IT oddelenia,
  • skrátenie TTM (time to market) – nové vylepšenia vyžadujú rozhodne menej času, vďaka čomu je rozvoj platformy oveľa rýchlejší,
  • reálna podpora pre rozvoj podnikania – doterajšia technológia vytvárala určité bariéry v oblasti realizácie podnikateľských potrieb; vďaka cloudovému riešeniu sa dá aplikácia pružne meniť, rozširovať a prispôsobovať rozvojovej stratégii.

Trvanie deploymentu je výrazne kratšie, zlepšili sa tiež pracovné podmienky developerov. Najdôležitejšie pre nás je však to, že vďaka GCP prestala technológia prekážať obchodu. Obchod môže flexibilne meniť požiadavky voči aplikácii bez toho, aby narážal na odpor zo strany IT oddelenia.

Maciej Wachowski, IT Support Specialist v Arena.pl

 

IT riaditeľ zdôrazňuje, že rozvojový plán Arena.pl predpokladá úplný prechod na riešenie Google Cloud Platform.

Nebudem tajiť, že multi-cloudovosť sa spája s istým nepohodlím, ktoré je spojené napríklad s nutnosťou používať rôzne klientske knižnice a s rozdielmi vyplývajúcimi z cloudovej architektúry. Keď sme migrovali Arena.pl, Google Cloud Platform ešte neponúkal všetky služby, ktoré sme potrebovali. Teraz už áno, sú overené a fungujú, a preto chceme ukončiť používanie služieb AWS a Azure a úplne prejsť na GCP.

Kamil Bednarek, IT riaditeľ v Arena.pl

case study

názov

Arena.pl

stránka:

arena.pl

sektor

e-commerce

hlavné služby Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

Akým spôsobom podporuje prechod z on-premise na verejný cloud splácanie technologického dlhu a urýchľuje rozvoj e-commerce platformy Arena.pl

O klientovi

Arena.pl je jedna z najväčších e-commerce platforiem v Poľsku – v roku 2020 sa platforma umiestnila na 20. mieste v rankingu poľského e-commerce podľa časopisu Forbes.

Arena.pl ponúka priestor pre predajcov-podnikateľov – aktuálne je zaregistrovaných približne 6 000 obchodov, ktoré ponúkajú spolu vyše 3 milióny nových výrobkov. Mesačne platformu navštevuje viac ako 400 000 unikátnych návštevníkov a nakúpi na nej 10 000 – 25 000 používateľov. Keďže sa na Arena.pl nachádzajú produkty z každého sektora, platforma zaznamenáva veľké výkyvy v počte návštevníkov spôsobované sezónnosťou alebo meniacimi sa nákupnými trendmi.

Okrem samotnej predajnej platformy rozvíja Arena.pl aj nástroje pre predajcov na podporu analytických činností, riadenia propagačných aktivít a i.

Za technologický rozvoj je zodpovedný Kamil Bednarek – IT riaditeľ. V činnosti ho podporuje o. i. Maciej Wachowski – IT Support Specialist, zodpovedný za správu a údržbu infraštruktúry.

Spolupráca medzi Arena.pl a Fly On The Cloud sa začala v roku 2017, najprv pri balíku G Suite. Onedlho sme rozšírili spoluprácu o Google Cloud Platform.


Záležalo nám na tom, aby sme mali partnera v Poľsku – je to efektívnejšie ako kontaktovať priamo Google. Výhodou je tiež pružnosť spolupráce a fakturácia v zlotých. Našou voľbou, tak pri G Suite, ako aj pri Google Cloud Platform, sa stala spoločnosť Fly On The Cloud – popredný partner Google na domácom trhu.

Maciej Wachowski, IT Support Specialist v Arena.pl


Hlavná výzva

Riešenie on-premise – vysoký náklad, nízka škálovateľnosť

Doteraz využívala platforma Arena.pl vlastné infraštruktúrne riešenie v modeli on-premise. Bolo to spojené s určitými ťažkosťami v oblasti:

 • nákladov na údržbu – špecialisti s IT oddelenia museli venovať čas nielen vývoju, ale tiež údržbe zariadení; k tomu treba pripočítať fixné mesačné náklady, a to aj pri malom pohybe na stránke;
 • škálovateľnosti – zvýšenie kapacity platformy si vyžiadalo plánovanie, prípravu a implementáciu vhodných mechanizmov, pričom bolo nutné do tohto procesu zapojiť aj developerov.

Technologický dlh odďaľujúci migráciu

Negatívnym dôsledkom rýchleho rozvoja platformy bol vznik technologického dlhu. Tento dlh spomaľoval ďalší rozvoj a zadržal celkovú migráciu platformy do cloudu. IT oddelenie spolu s pánom Kamilom bojovalo napr. s:

 • voľbou stratégie zaplatenia technologického dlhu, ktorá by umožnila čiastočný refaktoring a čiastočné prepísanie systému, pričom by nedochádzalo k spomaľovaniu rozvoja platformy či procesu migrácie do cloudu,
 • kontajnerizáciou platformy – vzniknutý dlh zadržal prenos aplikácie do kontajnerov a spustenie systéme v cloude.

Nedostatok informácií o verejnom cloude

Pre IT oddelenie, ktoré doteraz pracovalo s infraštruktúrou v modeli on-premise, bol cloud computing neznámou technológiou. Pán Kamil spomína, že veľa špecialistov nevedelo, aké možnosti ponúka Google Cloud Platform. Spájalo sa to s určitými obavami, tím nebol presvedčený o pružnosti riešenia a jednoduchosti jeho spravovania (ktoré sľúbila spoločnosť Google). 


Jednou z najväčších ťažkostí, ktoré nás na ceste stretli, bol nedostatok informácií o tom, čo je to vlastne Google Cloud Platform a čo nám môže ponúknuť. Bola to pre nás úplne neznáma technológia, s ktorou sme sa zoznamovali a ktorej možnosti sme spoznávali iba postupne. Neexistujú však také prekážky, ktoré by sa nedali prekonať – platilo to aj pre tento prípad.

Kamil Bednarek, Dyrektor IT v Arena.pl


Riešenie problému

Riešením bolo úplne ukončiť používanie riešenia on-premise a preorientovať sa na verejný cloud. Tím, doposiaľ mierne nedôverčivý voči tomuto riešeniu, postupne vykonával migráciu jednotlivých služieb a zároveň sa oboznamoval s možnosťami cloudu a spôsobmi na údržbu infraštruktúry. Najprv boli prenesené skúšobné a developerské prostredia, neskôr aj produkčná verzia. S každým úkonom rástlo povedomie o možnostiach verejného cloudu a znalosti o ňom, čoho dôsledkom bolo čoraz lepšie využívanie dostupných služieb.

V súčasnosti disponuje Arena.pl infraštruktúrou v modeli multi-cloud, ktorá spája služby poskytované Google Cloud Platform s riešeniami Amazon Web Services a Microsoft Azure.

Približne 90 % našej infraštruktúry tvorí Google Cloud Platform. Z každého cloudu vyberáme to najlepšie a prispôsobujeme naše možnosti vykonávaným aktivitám. Na prvom mieste je pritom u nás bezpečnosť uchovávania údajov medzi platformami.

Kamil Bednarek, IT riaditeľ v Arena.pl

Arena.pl využíva služby GCP súvisiace okrem iného s virtuálnymi zariadeniami v službách IaaS alebo PaaS, uchovávaním a spracúvaním údajov v cloude, analýzou BigData, kontajnerizáciou či monitorovaním a analýzou systému. Pán Kamil vymenúva tri hlavné výhody GCP v porovnaní s doteraz používaním riešením on-premise. Sú to:

  • Cloud SQL – škálovateľná databázová služba, ktorá umožňuje jednoducho konfigurovať, uchovávať a spravovať zdroje v cloude; poskytuje trvalý, stabilný prístup k údajov, a to aj v prostredí multi-cloud;
  • Operations (predtým Stackdriver) – portfólio služieb slúžiacich na uchovávanie, retenciu a monitorovanie logov; umožňuje sledovať údaje medzi službami v rôznych cloudových prostrediach;
  • Google Kubernetes Engine – platforma na spravovanie kontajnerov, ktorá umožňuje rýchlu, bezpečnú a škálovateľnú migráciu prvkov systému do novších technológií; podľa pána Kamila GKE významne podporuje proces splácania technologického dlhu a prenosu aplikácií do kontajnerov.

Nevybrali sme si najjednoduchšiu cestu splácania technologického dlhu. Stojíme trochu rozkročení medzi starým a novým systémom – časť vyžaduje prepísanie nanovo, časť úpravu. Google Kubernetes Engine nám umožňuje udržať v tejto polohe rovnováhu. Určite by sme to dosahovali oveľa ťažšie, keby sme stále využívali riešenia on-premise. Možnosti, ktoré nám v tomto prípade dáva GCP, sú neoceniteľné.

Kamil Bednarek, IT riaditeľ v Arena.pl

IT oddelenie Arena.pl si už je vedomé možností, aké poskytuje cloudové riešenie a využíva jeho plný potenciál na vylepšenie platformy. Fly On The Cloud plní rolu sprostredkovateľa medzi Arena.pl a Google – podporujeme každého nášho klienta v organizačných aj formálnych záležitostiach, zúčastňujeme sa negociácií s dodávateľom infraštruktúrnej služby a pomáhame pri riešení eventuálnych problémov spojených so službou Google Cloud Platform. Umožňujeme tiež klientovi vyúčtovanie v zlotých.


Celému tímu a aj mne osobne dáva používanie GCP pocit pevnosti a stability. Nemusíme sa zaoberať niečím, čo sme už raz urobili. Tvoríme, testujeme, implementujeme a k danej funkcionalite sa vraciame až vtedy, keď treba zaviesť zmeny vyplývajúce napríklad z obchodných potrieb.

Kamil Bednarek, Dyrektor IT v Arena.pl


Výsledky

Benefity z prechodu na cloudové riešenie, ktoré sa prejavili v Arena.pl:

  • zníženie vnútorných nákladov na údržbu infraštruktúry o 20 – 30 % – výkon špecialistov, ktorý bol doteraz určený na údržbu a obsluhu zariadení, bol prenesený na rozvojové činnosti; infraštruktúru v cloude môžu samostatne spravovať developeri,
  • pružnosť a škálovateľnosť – na rozdiel od riešenia on-premise sa využívaná cloudová infraštruktúra automaticky prispôsobuje požiadavkám a je pripravená na náhly nárast pohybu na stránke,
  • viac informácií a kontrola – cloudové riešenie zvýšilo úroveň overenia aplikácie, umožnilo jednoduchšie sledovanie chýb či registráciu činností, čo pozitívne ovplyvnilo pracovné podmienky IT oddelenia,
  • skrátenie TTM (time to market) – nové vylepšenia vyžadujú rozhodne menej času, vďaka čomu je rozvoj platformy oveľa rýchlejší,
  • reálna podpora pre rozvoj podnikania – doterajšia technológia vytvárala určité bariéry v oblasti realizácie podnikateľských potrieb; vďaka cloudovému riešeniu sa dá aplikácia pružne meniť, rozširovať a prispôsobovať rozvojovej stratégii.

Trvanie deploymentu je výrazne kratšie, zlepšili sa tiež pracovné podmienky developerov. Najdôležitejšie pre nás je však to, že vďaka GCP prestala technológia prekážať obchodu. Obchod môže flexibilne meniť požiadavky voči aplikácii bez toho, aby narážal na odpor zo strany IT oddelenia.

Maciej Wachowski, IT Support Specialist v Arena.pl

 

IT riaditeľ zdôrazňuje, že rozvojový plán Arena.pl predpokladá úplný prechod na riešenie Google Cloud Platform.

Nebudem tajiť, že multi-cloudovosť sa spája s istým nepohodlím, ktoré je spojené napríklad s nutnosťou používať rôzne klientske knižnice a s rozdielmi vyplývajúcimi z cloudovej architektúry. Keď sme migrovali Arena.pl, Google Cloud Platform ešte neponúkal všetky služby, ktoré sme potrebovali. Teraz už áno, sú overené a fungujú, a preto chceme ukončiť používanie služieb AWS a Azure a úplne prejsť na GCP.

Kamil Bednarek, IT riaditeľ v Arena.pl