Ako podporuje Google Cloud Premier Partner migráciu do cloudu?

12/08/2020

Google Cloud Premier Partner

Migrácia na verejný cloud je pre technologicky uvedomelé firmy čoraz populárnejším smerom vývoja. Implementácia cloudového riešenia v organizácii zvyšuje efektivitu činnosti IT tímov, umožňuje presun sily z oblasti operácií do vývoja a poskytuje flexibilitu a škálovateľnosť. Jedným z najbežnejších faktorov migrácie do cloudu je aj ochota optimalizovať náklady na údržbu infraštruktúry.

Napriek tomu nie je ľahké rozhodnúť sa o prechode na verejný cloud. Ide o (r)evolúciu v IT oddelení a môže mať dopad na celú firmu. Riaditelia alebo manažéri okrem výhod vidia na obzore aj potenciálne hrozby a ťažkosti pri migrácii alebo neskoršom používaní cloudového riešenia. Pri prechode na zavedenie a adaptáciu nového riešenia pomáhajú Partneri – v prípade Google Cloud Platform je to Google Cloud Premier Partner.

Pozrite tiež:

Čo je to Google Cloud Platform a ako podporuje podnikanie?
20 dôvodov, prečo si zvoliť cloudovú infraštruktúru GCP

Kto je Google Cloud Premier Partner?

Google prevádzkuje partnerský program, ktorý podporuje predaj, správnu prevádzku a rozvoj plného potenciálu navrhovaných služieb, napr. Google Workspace (predtým G Suite) alebo spomínanej platformy GCP. Partnerské spoločnosti sa nachádzajú na celom svete a pôsobia ako sprostredkovatelia medzi spoločnosťou Google a koncovými zákazníkmi, ktorí využívajú cloudové služby.

Program Google poskytuje tri úrovne spolupráce s partnerskými spoločnosťami:

  • Member – v tejto fáze sa členovia firmy zúčastňujúcej sa na programe dozvedia o možnostiach služieb Google Cloud a zúčastnia sa školení;
  • Partner – firma, ktorá získala konkrétne vedomosti doložené certifikátmi, získa oficiálny status Google Partner; Partner získava prístup k podrobnejším školeniam a materiálom a má zaistenú vecnú, technickú a marketingovú podporu pri predaji služieb Google;
  • Premier – najwyższy poziom programu partnerskiego; status Google Premier Partner otrzymują jedynie firmy, które wykazały się biegłością techniczną i wysoką znajomością usług Google – w przypadku usług Google Cloud jest to tytuł Google Cloud Premier Partner – najvyššia úroveň partnerského programu; status Google Premier Partner sa udeľuje iba spoločnostiam, ktoré preukázali technickú zdatnosť a vysokú znalosť služieb Google – v prípade služieb Google Cloud je to titul Google Cloud Premier Partner; členovia spoločnosti dostanú prístup k exkluzívnym materiálom a školeniam, aby sa mohli vzdelávať na podrobnej a špecializovanej úrovni; svojím spôsobom je vďaka úrovni znalostí doloženej certifikátmi a skúsenosťami Google Cloud Premier Partner „rozšírením“ tímu samotnej firmy Google.

Firma Fly On The Cloud po troch rokoch intenzívneho vývoja a neustáleho získavania vedomostí získala v roku 2017 oficiálny status Google Cloud Premier Partner. Pomohli sme viac ako 1200 klientom využiť potenciál riešení Google Cloud – Google Workspace (predtým G Suite), GCP a súvisiacich služieb (tzv. related products) ako napr. Chrome Enterprise či Google Maps Platform. Máme v tíme špecialistov na implementáciu cloudu, ktorí získali celkovo takmer 70 certifikátov Google (vrátane Professional Cloud Architect).

Oblasti, v ktorých Google Cloud Premier Partner podporuje migráciu do cloudu

Neznalosť riešenia, zložitosť architektúry v cloude, ťažkosti s integráciou databázových systémov, prekročenie rozpočtu na implementáciu – obavy spojené s migráciou sú v mnohých organizáciách podobné. Partnerský program Google bol zriadený z veľkej časti s cieľom prekonať tieto ťažkosti a umožniť organizáciám využívanie výhod verejného cloudu. Tu je ukážka toho, ako Google Cloud Premier Partner, ako napríklad Fly On The Cloud, pomáha organizáciám meniť svoje infraštruktúrne riešenia.

Posúdenie rentability zmeny

Jedným z najčastejších argumentov pre prechod do cloudu je optimalizácia nákladov. Pred začatím aktivít týkajúcich sa výlučne migrácie Partner pomáha posúdiť návratnosť investície do cloudového riešenia. Analyzuje spôsoby využitia súčasného riešenia, súčasné náklady na údržbu infraštruktúry, súčasné a budúce obchodné potreby a pripravenosť organizácie na migráciu. S prihliadnutím na tieto faktory hodnotí, či je prechod na verejný cloud dobrým riešením.

Voľba infraštruktúrneho riešenia – GCP, multi-cloud alebo hybridný cloud

Partnerská spoločnosť je partnerom spoločnosti Google aj klientskej organizácie – v prípade potreby navrhne nielen riešenie, ktoré sama uprednostňuje, ale tiež také, ktoré bude pre klienta najvýhodnejšie. 

Kombinácia výhod pochádzajúcich z rôznych infraštruktúrnych prostredí je obľúbeným riešením. Okrem infraštruktúry vybudovanej v Google Cloud Platform je možné vytvoriť riešenie v hybridnom modeli (kombinácia verejného cloudu s vlastnou infraštruktúrou on-premise) alebo v multi-cloudovom modeli (s využitím potenciálu niekoľkých verejných cloudov naraz). V prípade potreby Partner pomáha prepojiť tieto prostredia s cieľom vytvoriť infraštruktúru, ktorá najlepšie vyhovuje obchodným a technologickým potrebám klienta.

Výber migračných stratégií – lift-and-shift, replatform, refaktor

Spôsob vykonávania migrácie je určovaný cieľmi, ktoré majú byť prechodom na verejný cloud dosiahnuté. Google Cloud Premier Partner Vám pomôže vybrať a prispôsobiť jednu z troch obľúbených stratégií migrácie:

  • lift-and-shift  (tiež nazývaná rehosting) – stratégia prechodu do cloudu bez vykonania akýchkoľvek zmien v existujúcom systéme; jediná vec, ktorá sa mení, je poskytovateľ služieb v oblasti infraštruktúry;
  • replatform –  stratégia, ktorá zohľadňuje zavedenie zmien do systému, je často spojená s optimalizáciou existujúcej architektúry a zavedením vylepšení;
  • refactor –  stratégia migrácie, v ktorej sa zavedú významné zmeny alebo úplne prebuduje architektúra systému (napríklad prepísanie aplikácie s cieľom kontajnerizácie).

Môžeme Vás podporiť pri potrebe úpravy back-endovej vrstvy Vášho systému. Ak chcete pri migrácii do cloudu optimalizovať aplikáciu alebo splatiť technologický dlh, kontaktujte nás.