Regulamin programu partnerskiego

Fly On The Cloud

 

Data aktualizacji Regulaminu: 08 października 2020 roku

 

§1

DEFINICJE

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego, którego akceptacja jest niezbędna do wzięcia udziału w Programie Partnerskim.
 2. Program Partnerski – program, który ma na celu polecanie przez Partnera Usług świadczonych przez FOTC Klientom oraz przekazanie FOTC Leada na zasadach określonych w Regulaminie, za które Partner otrzyma wynagrodzenie.
 3. FOTC – Fly On The Cloud sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) ul. Rzeźniczej 32/33, 50-130 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000500884, NIP 8971797086, która jest organizatorem Programu Partnerskiego.
 4. Partner – podmiot, który przystąpi do Programu Partnerskiego za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://partners.flyonthecloud.com, zaakceptuje Regulamin i poleca Usługi. Partnerem może zostać wyłącznie przedsiębiorca czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (relacja B2B z FOTC). Partner otrzymuje od FOTC wynagrodzenie za każdą skutecznie zawartą przez FOTC z Klientem umowę na Usługi.
 5. Klient – podmiot, którego dane kontaktowe FOTC otrzymało od Partnera, zainteresowany zakupem Usług. 
 6. Lead – dane kontaktowe Klienta, które FOTC przekazuje Partner.
 7. Usługi Google Workspace– oferowane przez FOTC usługi obejmujące pośrednictwo w sprzedaży licencji rozwiązania chmurowego tj. Google Workspace w wersji Business Starter, Standard, Plus, Enterprise, którego dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).
 8. Usługi GCP – oferowane przez FOTC usługi obemujące pośrednictwo w sprzedaż rozwiązania chmurowego tj. Google Cloud Platform, którego dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).
 9. Usługi – Usługi Google Workspace i Usługi GCP.
 10. Przepisy o ochronie danych osobowych – oznaczają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), Ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku jak również wszelkie odpowiednie i równoważne krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze.

 

 

§2

PARTNER

 1. FOTC udostępnia Partnerowi stronę internetową https://partners.flyonthecloud.com, za pośrednictwem, której Partner może przystąpić do Programu Partnerskiego oraz zaakceptować Regulamin. Przystąpienie do programu wymaga przekazania FOTC danych kontaktowych Partnera. Po ich przekazaniu za pośrednictwem formularza kontaktowego i zaakceptowaniu Regulaminu, FOTC umawia się na wideo-rozmowę z Partnerem w celu ustalenia warunków finansowych współpracy w ramach Programu Partnerskiego. Partner w każdym momencie ma dostęp do aktualnej treści Regulaminu, która dostępna jest pod adresem: https://partners.flyonthecloud.com/regulamin 
 2. Z wyłączeniem podmiotów będących pracownikami i współpracownikami FOTC, jej spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo, Partnerem może zostać każdy podmiot będący przedsiębiorcą.
 3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne, a warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu Partnerskiego jest wypełnienie formularza kontaktowego i zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Partner zobowiązany jest do podania w formularzu kontaktowym prawdziwych danych kontaktowych. W przypadku gdy przekazane dane będą fałszywe FOTC zastrzega sobie prawo do nieskontaktowania się z takim podmiotem, usunięcia przekazanych danych kontaktowych oraz niewypłacenia wynagrodzenia.
 5. W formularzu kontaktowym Partner zobowiązany jest do podania następujących danych:
 1. adres e-mail
 2. nazwa firmy.
 1. Po uzgodnieniu warunków finansowych współpracy Partner jest zobowiązany do podania wszystkich danych niezbędnych do wypłacenia Partnerowi wynagrodzenia oraz wykonania obowiązków podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. W przypadku niewskazania niezbędnych danych, FOTC ma prawo odmowy wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi. W przypadku zmiany danych Partnera w czasie trwania Programu Partnerskiego, Partner zobowiązuje się do niezwłocznego ich uaktualnienia, pod rygorem wykluczenia Partnera z Programu Partnerskiego.
 3. Udział w Programie Partnerskim nie stanowi upoważnienia Partnera do działania w imieniu i na rzecz FOTC, składania w imieniu FOTC jakikolwiek oświadczeń woli, ustalania warunków współpracy z Klientem, w tym składania ofert, czy prowadzenia negocjacji. Wszelkich ustaleń dotyczących współpracy pomiędzy FOTC a Klientem dokonuje umocowany przedstawiciel FOTC.
 4. Partner nie może posługiwać się w działaniach zmierzających do pozyskania Leada logo FOTC lub logo podmiotu wskazanego w § 1 ust. 7 i 8 Regulaminu.

§3

ZASADY PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Partner jest wynagradzany przez FOTC za każdą skutecznie zawartą przez FOTC z Klientem umowę na Usługi, którą zawarto dzięki przekazaniu przez Partnera Leada Klienta zainteresowanego Usługami. W przypadku: 
 1. Usług Google Workspace- warunkiem wypłaty wynagrodzenia Partnerowi przez FOTC jest opłacenie przez Klienta pierwszej faktury na Usługi Google Workspace. Wynagrodzenie ma charakter jednorazowy – 10% rocznej wartości podpisanej umowy. 
 2. Usług GCP – wynagrodzenie Partnera wynosi 5 % opłaconej wartości faktur netto za każdy kwartał (3 miesiące) korzystania z Usługi GCP przez Klienta i przysługuje Partnerowi przez okres pierwszych 12 miesięcy korzystania z Usługi GCP tj. Partner otrzyma wynagrodzenie co najwyżej 4 razy. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Partnerowi przez FOTC jest opłacenie przez Klienta wszystkich faktur na Usługi GCP za okres, którego dotyczy rozliczenie. 
 1. FOTC ustala warunki finansowe współpracy z Partnerem po dokonaniu przez Partnera zgłoszenia do Programu Partnerskiego i zaakceptowaniu Regulaminu. FOTC wyznaczy osobę odpowiedzialną za Program Partnerski, w tym za ustalanie zasad wynagradzania Partnera.
 2. FOTC zastrzega, że warunki finansowe współpracy ustalane są z każdym Partnerem indywidualnie i są uzależnione od rodzaju Usługi zamówionej przez Klienta. Warunki te zostaną potwierdzone przez strony w formie elektronicznej i będą stanowiły podstawę do naliczenia wynagrodzenia przez FOTC. Dla czynnych podatników podatku od towaru i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku, kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień wypłaty wynagrodzenia.
 3. Do ostatniego dnia miesiąca FOTC przekaże Partnerowi informację o ilości Klientów, którzy na podstawie przekazanych Leadów podpisali z FOTC umowy na Usługi oraz informacje o opłaconych j przez Klienta fakturach. 
 4. Partner do 7 dni po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3 ust. 4 Regulaminy wystawi fakturę VAT (jej wysokość jest uzależniona od opłacenia przez Klienta faktur za zamówione Usługi), którą przekaże FOTC na adres: ul. Rzeźnicza 32/33, Wrocław (50-130).
 5. FOTC zapłaci Partnerowi wynagrodzenie w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 6. Partner wyznacza osobę uprawnioną do kontaktu z FOTC oraz przekazywania Leadów.
 7. Przekazany Lead nie może obejmować danych klientów FOTC, którzy posiadają Usługi, którzy w chwili jego przekazania znajdują się w fazie negocjowania warunków współpracy z FOTC, na którąkolwiek z usług oferowanych przez FOTC lub tych którzy współpracowali z FOTC w przeciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych do dnia przekazania Leada.
 8. Leadem przekazanym przez Partnera są:
 1. dane kontaktowe Klienta przekazane przez Partnera na adres: partners@flyonthecloud.com
 2. dane wysłane przez Klienta poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Partnera.
 1. Partner może przekazać FOTC nieograniczoną liczbę Leadów w czasie trwania Programu Partnerskiego.
 2. Partner może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim w każdym czasie poprzez przesłanie stosownej informacji w formie elektronicznej do FOTC na adres wskazany w § 5 ust. 8 Regulaminy. W razie rezygnacji Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia jeśli do końca kolejnego miesiąca po dniu rezygnacji Klient zawrze z FOTC umowę na Usługi.
 3. W przypadku gdy w trakcie trwania Programu Partnerskiego FOTC stwierdzi, że działania Partnera są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, FOTC ma prawo do niewypłacenia lub skorygowania wysokości wynagrodzenia Partnera.
 4. FOTC ma prawo wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego lub nie uznać Leada w przypadku gdy działania Partnera lub Klienta są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub przepisami obowiązującego prawa. 
 5. W przypadku gdy przekazane przez Partnera dane Klienta będą fałszywe, zostały uzyskane przez Partnera z naruszeniem Przepisów o ochronie danych osobowych lub podmiot nie wyraził zgody na ich przekazanie w celu przedstawienia Usług, FOTC zastrzega sobie prawo do niewypłacenia Partnerowi wynagrodzenia za Lead zawierający takie dane.
 6. Zabronione jest polecanie Usług przez Partnera samemu sobie i podmiotom powiązanym Partnerem. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie § 3 ust. 12.
 7. Partner wyraża zgodę na umieszczenie na swojej stronie internetowej formularza kontaktowego, który będzie przekazywał dane Klientów zainteresowanych usługami do FOTC. Partner jest odpowiedzialny za dostosowanie swojej dokumentacji zawartej na stronie w zakresie informacji koniecznych do zgodnego z prawem pozyskiwania danych kontaktowych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

§4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Szczegółowe informacje o danych osobowych umieszczone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://partners.flyonthecloud.com/policy.  Prosimy o zapoznanie się z jej treścią przed zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Partner, w przypadku przekazania danych kontaktowych Klienta do FOTC, jest każdorazowo zobowiązany do pozyskania zgody Klienta na przekazanie tych danych w celach nawiązania kontaktu i przedstawienia przez FOTC oferty dotyczącej Usług. 
 3. Partner oświadcza i gwarantuje, że:
 1. na potrzeby udziału w Programie Partnerskim, a w szczególności w związku z przekazywaniem do FOTC Leadów, spełnia wymogi określone Przepisami o ochronie danych osobowych
 2. przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt a) nie spowoduje po stronie FOTC ani nie doprowadzi podmiotu, którego dane dotyczą do naruszenia Przepisów o ochronie danych osobowych.
 1. Partner na żądanie zwolni FOTC z odpowiedzialności z tytułu wszelkich naruszeń, w szczególności Przepisów o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych lub wynikających z otrzymania przez Klienta niezamówionej informacji handlowej/marketingowej, które powstały bezpośrednio lub pośrednio w związku z działaniem lub zaniechaniem Partnera lub osoby działającej w jego imieniu. Zwolnienie z odpowiedzialności nie jest ograniczone kwotowo i dotyczy wszelkich zobowiązań i kwot (w szczególności kosztów obsługi prawnej, roszczeń, żądań, strat, odszkodowań, kosztów postępowania, kar), którymi miałoby zostać obciążone FOTC w sytuacji gdy naruszenie zostało spowodowane przez Partnera lub osoby działające w jego imieniu.

 

 

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być aktualizowany i zmieniany. Jego aktualna treść zawsze będzie dostępna pod adresem: https://partners.flyonthecloud.com/regulamin. Partnerzy będą również informowani o zmianach na wskazany w czasie rejestracji adres e-mail.
 2. Treść Regulaminu obowiązująca od 1 lutego 2019 roku do […] 2020 roku jest dostępna pod adresem: […]. Treść Regulaminu obowiązująca od […] jest dostępna pod adresem: […]
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Partner ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do jego zmienionej treści. Będzie to równoznaczne z rezygnacją Partnera z udziału w Programie Partnerskim. Sprzeciw musi zostać złożony w formie elektronicznej, w ciągu 14 dni od chwili poinformowania o zmianie Regulaminu, na wskazany w § 5 ust. 9 Regulaminu adres e-mail. Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia jeśli do końca kolejnego miesiąca po zgłoszeniu sprzeciwu Klient zawrze z FOTC umowę na Usługi.
 4. FOTC ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w każdym czasie. O zakończeniu Programu Partnerskiego Partner zostanie poinformowany na wskazany w czasie rejestracji adres e-mail. Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia w sytuacji gdy do końca kolejnego miesiąca po zakończeniu Programu Partnerskiego Klient zawrze z FOTC umowę na Usługi.
 5. FOTC nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z naruszenia Regulaminu przez Partnera, a w szczególności za utracone korzyści Klienta.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów, Strony (tj. Partner i FOTC) będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. 
 7. Regulamin obowiązuje od [….] 2020 roku.
 8. Do Regulaminu zastosowanie znajduje prawo polskie.
 9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
 1. e-mailowo: partners@flyonthecloud.com
 2. telefonicznie: + 58 501 051 205
 3. pocztą na adres: ul. Rzeźnicza 32/33, Wrocław (50-130).

 

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU

W PROGRAMIE PARTNERSKIM